ด้านการบริหารวิชาการ

ด้านการบริหารวิชาการ

         มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิต การบริการทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข การให้บริการบางประเภท ควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและ ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งควรจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน และดำเนินการร่วมกับ ภาคเอกชนเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการบางประเภท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการดำเนินการอาจจะต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต ภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคม โดยทั่วไป

ข่าวด้านการบริหารวิชาการ

เรื่อง แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะนิสิตที่แจ้งความประสงค์เข้าพัก เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์)มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แจกพันธุ์ไก่ พันธุ์กบ และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด หวังฟื้นอาชีพเกษตรกรหลังได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ใน “โครงการคนพะเยาไม่ทิ้งกัน ร่วมใจสืบสานอาชีพและวัฒนธรรมการเกษตรหลังภัยโควิด”คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการ วิจัย และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญบุคลกรและนิสิต เข้าร่วม Live Online ผ่าน Microsoft Teams เรื่อง “แนวทางการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับทำงานจากทางบ้าน (Work from home)” วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.-16.30 น.


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าบริการวิชาการให้ความรู้การหมักเศษสับปะรดเพื่อใช้เป็นอาหารโคเนื้อแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการและสังเกตการณ์ในการขยายผลของวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนภาคชุมชน ของพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใน "โครงการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน: ขยายผลสู่ชุมชน/ท้องถิ่น"
อาจารย์และนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ อสมท.พะเยา 97.25 MHz. จัดรายการวิทยุ ในหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน สปก." และหัวข้อ "ข้อพึงระวังในการทำสัญญากู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย"

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการประมง ม.พะเยา ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาให้ความรู้กับเกษตรกร ซึ่งเข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในกระชัง เขตภาคเหนือ ในหัวข้อ " ชีววิทยาสัตว์น้ำและความรู้เบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ "คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรม “สิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อท้องถิ่นและสื่อชุมชน” ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเป็นวิทยากร เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โครงการจัดทำแผนสารสนเทศระดับจังหวัด

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดงานพะเยาเกษตรแฟร์ “เปิดบ้าน เมืองพะเยา” ครั้งที่ 1 พร้อมมอบรางวัลการประกวดและชมนิทรรศการ การออกร้านจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะนักเรียนค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดพะเยา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ออกตรวจระบบสืบพันธุ์ และสอดฮอร์โมนเพื่อเหนี่ยวนำการเป็นสัดให้แม่โค ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงวัวอ่างห้วยเอี้ยง

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา บูรณาการความร่วมมือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และภาคีเครือข่าย จัดโครงการอบรมเทคนิคและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ ธคก.

คณะศิลปศาสตร์ร่วมดำเนินโครงการลงพื้นที่สำรวจความต้องการและรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา บูรณาการความร่วมมือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย จัดโครงการอบรมเทคนิคและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ ธคก.


คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนพญาลอวิทยาคม จัดกิจกรรม “สะเต็มศึกษา ในภูมิปัญญาคนโบราณ” เรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนสะเต็มศึกษา โดยใช้ต้นทุนวัฒนธรรมจากโบราณสถานเวียงลอเป็นฐาน


โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยพะเยา


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความรู้ด้านงานเทคนิคห้องสมุดและการบริการทรัพยากรสารสนเทศให้กับครูบรรณารักษ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ดตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำป่าหวายและผู้นำชุมชน และประชาชน บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดประชาคมสุขภาพ
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ มูลนิธิฮันซ์ ไซเดล (สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี) จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพผู้นำหญิง (รุ่นที่ 5) : ผู้หญิงบนเส้นทางการเมือง (ท้องถิ่น)” ณ จ.เชียงใหม่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดอบรมการทำไอศกรีมนมและสตอเบอรี่เชอร์เบท ให้กับเด็กๆ นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


“UPITI” ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ จัดเวทีนำเสนอรายงานความก้าวหน้ารอบ 12 เดือน (Oral Presentation) “โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดพะเยา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง หลักการสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาล (Clinical Nursing Practice Guideline: CNPG) และการประยุกต์ใช้ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่