ด้านการวิจัย

ด้านการวิจัย

        มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัย ประยุกต์ในสาขาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมี คุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้นำในการวิจัยให้สามารถดำเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้าง เครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัย ให้นำไปสู่ ความเป็นสากลได้เร็วขึ้น

ข่าวด้านการวิจัย

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลง ในโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผ่านการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล สำหรับจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคล กับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ และตัวแทน สถาบันการจัดการการเงินชุมชน

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับทุนวิจัย L' Agence universitaire de la Francophonie (AUF) สนับสนุน โดย รัฐบาลฝรั่งเศส ใน โครงการชื่อ "User-friendly and safe COVID-19 testing facilities in Thailand (in Phayao Province)"
หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (RUSID) คณะICT ม.พะเยา ส่งมอบแบบจำลองภูมิประเทศ เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ให้แก่ชุมชนคนลุ่มน้ำอิง ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการในพื้นที่ และปล่อยอึ่งเพ้า (เค่า) คืนสู่ธรรมชาติป่าต้นน้ำ


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ “ท้องถิ่นในจินตนาการ :ความเข้มแข็งจากฐานรากเพื่อการพัฒนาประเทศสู่สหัสวรรษใหม่” ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ สงขลา

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนหอการค้า จังหวัดพะเยา เข้าร่วมการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวปฐมฤกษ์จากด่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จังหวัดพะเยา เข้าไปยังด่านด่านสากลปางมอน เมืองคอบ แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว


นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลนำเสนอบทความวิจัยยอดเยี่ยม ในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ทีมนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น จากงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้


นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ปิดโครงการวิจัย ปี 2562 ณ สำนักงานคณะการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


ขอแสดงความยินดีกับ นายเทพนิมิตร พุ่มไพจิตร นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ระดับปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านเกษตรศาสตร์ 2)


บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหาร 1) ในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 9 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา


บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะกับผู้นำเสนอผลงานในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 9 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหาร) ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยานักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมร่วมระหว่างนักวิจัยในเครือข่ายและผู้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ณ โรงเรียนสิ่นหมิ่นจังหวัดพิษณุโลก และวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา และศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้า “รางวัลระดับเหรียญทอง” การนำเสนอผลการดำเนินงาน 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ นำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านทฤษฎีจุดตรึงและการหาค่าที่เหมาะสม


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ถอดบทเรียนในโครงการเสริมสร้างพลังครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตของชุมชน หมู่ 5 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ เข้ารับการสัมภาษณ์การขยายผล และการนำผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่คณะนักวิจัยโครงการ ระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา การวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าจากคุณค่าบนฐานทุน ทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยา เข้าร่วมเวทีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรมหาวิทยาลัยพะเยา กับการพฒนาเศรษฐกิจฐานรากยกระดับชุมชน-เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ


คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจรมหาวิทยาลัยพะเยา กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับชุมชน-เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการวิจัย โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานวัฒนธรรมตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอร่างวิทยานิพนธ์แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อขอข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ไปใช้ในการทำวิทยานิพนธ์
บริษัทขยะจำลองหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลงานจาก 1 คณะ 1 Signature คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อยอดจากสิ่งไร้ค่า ให้เป็นสิ่งมีค่าที่ก่อให้เกิดประโยชน์

ทีมนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 Signature ณ บริษัทขยะจำลองหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “SEC Capital Market Symposium 2019: แข่งขันได้ ประชาชนเข้าถึง พัฒนายั่งยืน” ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร

“UPITI ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนากระบวนการอบและการสกัดผักเชียงดาชีววิถีเฮิร์บปราศจากการใช้สารเคมีสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์สำหรับผู้มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ของ บริษัท ชีววิถี เฮิร์บ จำกัด จังหวัดน่านคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเวทีรายงานผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนบูรณาการโครงการวิจัย “การบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาและลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการ เพื่อรองรับสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน


บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น แผนการวิจัยเรื่อง: การศึกษาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์รองรับโครงการก่อสร้างรถไฟ ลาว - จีน (ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทน์)


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (NatGEN)” ครั้งที่ 4 มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายของนักวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย


SEEN เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยภายใต้แผนบูรณาการเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาและลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน”คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะยา จับมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดพะเยา เดินหน้าขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) มุ่งเน้นขอตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้า ในงานวิจัยเรื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (ข้าวหอมมะลิพะเยา)คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาในชุดโครงการ “ระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา: สร้างคุณค่า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานวัฒนธรรม” เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยฯ ภายใต้ชุดโครงการ“มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่” ระยะที่ 2
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัสุโขทัยธรรมมาธิราช จัดงานประชุมวิชาการกลุ่มสื่อสารศึกษา “กลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา” ครั้งที่ 4/2562 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสื่อสารกับนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์จากสถาบันการศึกษาต่างๆรศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะทำงาน เดินทางไปร่วมสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือทีมนักวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ลงพื้นที่ด่านบ้านฮวก และด่านปางมอน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว


ทีมนักวิจัย “เครือข่ายการวิจัยนานาชาติทางด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลและการเรียนรู้ของเครื่อง” เข้าพบหน่วยงานรังสีวิทยาวินิจฉัย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือในการขจัดภาพเบลอที่เกิดจากภาพเอกซเรย์ดิจิทัลทางการแพทย์
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมลดการเกิดความรุนแรงในโรงเรียนผ่านสื่อละครหุ่นสายแบบมีส่วนร่วม ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยาสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมลดการเกิดความรุนแรงในโรงเรียนผ่านสื่อละครหุ่นสายแบบมีส่วนร่วม ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม อบรม “นักจัดการ ลุ่มน้ำอิง รุ่นที่ 1” ภายใต้แผนบูรณาการ “การบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาและลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน”
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัด การนำเสนอโปรเตอร์ภาคนิพนธ์ โดย นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 (School of Allied Health Sciences, University of Phayao Presented Term Paper Poster by Medical Technology Students of Academic Year 2019)


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการ National Conference on Information Technology (NCIT2019) และ The 4th International Conference on Information Technology (InCIT2019)


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมเพื่อการออกแบบแนวทางการสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุและติดตามประเด็นวิจัยของสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือ
“UPITI” เปิดให้บริการศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย และให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
กองบริหารงานวิจัย จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าด้านงานวิจัย ยอดเงินวิจัยกว่า 7,550,000 บาท จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ดำเนินงานวิจัยร่วมกับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ โครงการ “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตภาคเหนือ 6 จังหวัด”

ME SiTTHi (มีสิทธิ) นวัตกรรมเพื่อสังคม ในนามของ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในเวทีในการแสดงศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจกลุ่ม Startup

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ กรมการข้าว เข้าประชุมหารือสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยกับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวนาสวนโดยใช้เทคโนโลยีด้าน DNA markers ช่วยในการคัดเลือก สำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนบน