ด้านการวิจัย

ด้านการวิจัย

        มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัย ประยุกต์ในสาขาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมี คุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้นำในการวิจัยให้สามารถดำเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้าง เครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัย ให้นำไปสู่ ความเป็นสากลได้เร็วขึ้น

ข่าวด้านการวิจัย

นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และนักเรียนโรงเรียนประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ร่วมกันซักซ้อมเชิดหุ่นสาย และเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ ในโครงการการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความรุนแรงในโรงเรียนผ่านสื่อละครหุ่นสายแบบมีส่วนร่วม

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษาของโครงการวิจัยการยกระดับระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย ภายใต้โครงการวิจัยการวิเคราะห์โครงสร้างโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ ณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม R & I Talk #1 หัวข้อ "วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID)” เพื่อพูดคุยรายละเอียดและจุดประสงค์ของวารสาร และขั้นตอนการตีพิมพ์ในวารสาร”
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบท่านพาณิชย์จังหวัดเชียงรายเพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย


นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 นวัตกรรม และโครงการ 1 คณะ 1 Signature ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยานักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก กับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ณ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมและระดมความคิดเห็นประเด็น “แนวทางการพัฒนา แพร่-2030 และการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก” ณ โรงแรมแพร่นครา อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมและระดมความคิดเห็นประเด็น “แนวทางการพัฒนา น่าน-2030 และการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก” ณ โรงแรมน่านบูติก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านผู้บริหาร และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ “เปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุน” ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้า เชียงราย จังหวัดเชียงราย
เครือข่ายการวิจัยนานาชาติทางด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลและการเรียนรู้ของเครื่อง (International Research Network in Digital Image Processing and Machine Learning (IRN)) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบวารสารไทย ThaiJo2.0 รอบที่ 35 เพื่อเตรียมนำวารสารเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID) เข้าสู่ระบบ
นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปรึกษา หารือ กระบวนการการดำเนินงานโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 ในกรอบ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform” ร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พื้นที่น่าน และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)


ศูนย์ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดเสวนาเส้นทางการพัฒนางานวิจัยด้านคณิตศาสตร์


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมการประชุมและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องพืชสวน/พืชไร่ (ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก และข้าวโพด) เรื่อง “การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเชิงการค้าโดยการบูรณาการของภาครัฐ”มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU) ว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา”

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเช็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอกระบวนการการดำเนินงานในแผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไกทางการตลาดของสินค้าทางเกษตรในภาคเหนือตอนบน 2
นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเวทีพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 ในกรอบ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform”
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลง ในโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผ่านการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล สำหรับจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคล กับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ และตัวแทน สถาบันการจัดการการเงินชุมชน

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับทุนวิจัย L' Agence universitaire de la Francophonie (AUF) สนับสนุน โดย รัฐบาลฝรั่งเศส ใน โครงการชื่อ "User-friendly and safe COVID-19 testing facilities in Thailand (in Phayao Province)"
หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (RUSID) คณะICT ม.พะเยา ส่งมอบแบบจำลองภูมิประเทศ เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ให้แก่ชุมชนคนลุ่มน้ำอิง ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการในพื้นที่ และปล่อยอึ่งเพ้า (เค่า) คืนสู่ธรรมชาติป่าต้นน้ำ


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ “ท้องถิ่นในจินตนาการ :ความเข้มแข็งจากฐานรากเพื่อการพัฒนาประเทศสู่สหัสวรรษใหม่” ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ สงขลา

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนหอการค้า จังหวัดพะเยา เข้าร่วมการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวปฐมฤกษ์จากด่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จังหวัดพะเยา เข้าไปยังด่านด่านสากลปางมอน เมืองคอบ แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว


นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลนำเสนอบทความวิจัยยอดเยี่ยม ในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ทีมนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น จากงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้


นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ปิดโครงการวิจัย ปี 2562 ณ สำนักงานคณะการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


ขอแสดงความยินดีกับ นายเทพนิมิตร พุ่มไพจิตร นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ระดับปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านเกษตรศาสตร์ 2)


บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหาร 1) ในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 9 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา


บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะกับผู้นำเสนอผลงานในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 9 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหาร) ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยานักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมร่วมระหว่างนักวิจัยในเครือข่ายและผู้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ณ โรงเรียนสิ่นหมิ่นจังหวัดพิษณุโลก และวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา และศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้า “รางวัลระดับเหรียญทอง” การนำเสนอผลการดำเนินงาน 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ นำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านทฤษฎีจุดตรึงและการหาค่าที่เหมาะสม


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ถอดบทเรียนในโครงการเสริมสร้างพลังครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตของชุมชน หมู่ 5 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ เข้ารับการสัมภาษณ์การขยายผล และการนำผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่คณะนักวิจัยโครงการ ระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา การวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าจากคุณค่าบนฐานทุน ทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยา เข้าร่วมเวทีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรมหาวิทยาลัยพะเยา กับการพฒนาเศรษฐกิจฐานรากยกระดับชุมชน-เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ


คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจรมหาวิทยาลัยพะเยา กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับชุมชน-เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการวิจัย โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานวัฒนธรรมตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอร่างวิทยานิพนธ์แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อขอข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ไปใช้ในการทำวิทยานิพนธ์
บริษัทขยะจำลองหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลงานจาก 1 คณะ 1 Signature คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อยอดจากสิ่งไร้ค่า ให้เป็นสิ่งมีค่าที่ก่อให้เกิดประโยชน์

ทีมนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 Signature ณ บริษัทขยะจำลองหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “SEC Capital Market Symposium 2019: แข่งขันได้ ประชาชนเข้าถึง พัฒนายั่งยืน” ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร

“UPITI ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนากระบวนการอบและการสกัดผักเชียงดาชีววิถีเฮิร์บปราศจากการใช้สารเคมีสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์สำหรับผู้มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ของ บริษัท ชีววิถี เฮิร์บ จำกัด จังหวัดน่านคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเวทีรายงานผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนบูรณาการโครงการวิจัย “การบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาและลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการ เพื่อรองรับสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน


บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น แผนการวิจัยเรื่อง: การศึกษาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์รองรับโครงการก่อสร้างรถไฟ ลาว - จีน (ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทน์)


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (NatGEN)” ครั้งที่ 4 มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายของนักวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย


SEEN เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยภายใต้แผนบูรณาการเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาและลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน”คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะยา จับมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดพะเยา เดินหน้าขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) มุ่งเน้นขอตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ