ด้านการวิจัย

ด้านการวิจัย

        มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัย ประยุกต์ในสาขาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมี คุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้นำในการวิจัยให้สามารถดำเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้าง เครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัย ให้นำไปสู่ ความเป็นสากลได้เร็วขึ้น

ข่าวด้านการวิจัยทีมวิจัย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ประชุมยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ภาคเหนือ “ แนวทางการบริหารจัดการเศษเหลือจากการแปรรูปสับปะรดภูแลในจังหวัดเชียงรายเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์คุณภาพ ”
รศ.ดร.โชค โสรัจกุล หัวหน้าทีมวิจัย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมสรุปประเด็นสำคัญของนวัตกรรมที่ใช้ในฟาร์มและเกิดผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ การเลี้ยงโคขุนต้นทุนต่ำด้วยการนำวัสดุการเกษตรในพื้นที่รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการสนับสนุนการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมของกัญชาและกัญชงระหว่างบริษัท อภิญญา เมดิคอลจำกัดกับ มหาวิทยาลัยพะเยาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมในโครงการ “สร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัยโดยการจัดประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (Halal Science Academic Forum)
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิจัยโครงการ "การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือ 6 จังหวัด"


คณาจารย์ และนักวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในโครงการรายงานความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน โครงการวิจัยพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ และโครงการ 1 Faculty 1 Signature


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 3
รศ. ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการทำอาหารหมักสำหรับเลี้ยงโคจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรตามฤดูกาล

รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมผลงานการประยุกต์ใช้แบคทีเรียพันธุ์กลายจากเทคนิคพลาสมาพลังงานต่ำเพื่อผลิตอาหารโคนมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มอบโปรแกรม/แอพลิเคชั่น “ระบบบริหารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา” ให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ประชาชนได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นขอแสดงความยินดีกับทีมหน้าหม้อ(Nar Mor) จาก สาขาศิลปะและการออกแบบ ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “Innovation for Street Food” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562
หน่วยวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนิสิต กิจกรรมที่ 1-2 การอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดไอเดียนวัตกรรมทางสังคม

มหาวิทยาลัยพะเยาพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.)มหาวิทยาลัยแม่ข่ายและมหาวิทยาลัยลูกข่าย ในงานการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายภาคเหนือฯ


ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPBI) และเครือข่าย UBI ทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” สำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และนิสิตผู้ประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของภูมิภาค รัฐ ชุมชน ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค Thailand 4.0”คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนและผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ ในหัวข้อ “ประเทศไทย 4.0: ยุคทองของการวิจัยพื้นฐาน”"การลงนามความร่วมมือพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่าง กลุ่มบริษัทซอฟต์สแควร์ โดยบริษัทซอฟต์สแควร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด และมหาวิทยาลัยพะเยา (UP – Soft Square Smart Digital Startup Center)”หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-TLO) ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ “เทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร"