ข่าวด้านความเป็นสากล

UP Internationalization

         University of Phayao is highly committed to instilling into students, faculty, and staff of all levels such a creative international mindset that enables an individual to appreciate the beauty of unity among differences of cultures, beliefs, or ways of life in this increasingly globalizing world. With the spirit of “Wisdom for Community Empowerment,” the very mission of our University, we, moreover, endeavor to make our University comparatively strong in all aspects, be they administration, academics, student affairs, research, preservation of arts, cultures, and environment, as well as healthcare services. To make our mission tangible and beneficial to all involved, we thus see internationalization as one of the key success drivers for University of Phayao. The strength and competitiveness professionally incubated within campus will largely yield many and fruitful results for the empowerment of communities outside.

ข่าวด้านความเป็นสากลผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญจาก International Committee of Red Cross (ICRC) ให้เข้าร่วมเป็นกรรมการ และผู้สังเกตการณ์ในการแข่งขันการแสดงบทบาทสมมติ และว่าความศาลจำลองเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และเข้าร่วมการสัมมนากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q และร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดพะเยา


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดพะเยา เปิดการประชุมศูนย์ขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)


ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบและหารือนักวิจัยอาวุโส สถาบัน Forest Research and Management Organization รวมถึงวางแผนเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันในอนาคตผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบและหารือคณบดีคณะคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ เกี่ยวกับงานวิจัย การวางแผนการศึกษาดูงาน การศึกษาและแปลี่ยนนักวิจัยทั้งสองมหาวิทยาลัย รวมถึงการวางแผนการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติทั้งระหว่าง 2 สถาบัน
การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิตทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563นิสิตแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเรตาคุ ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เพื่อกล่าวขอบคุณและอำลา หลังเสร็จสิ้นข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

Mr. Wu Yunhe นิสิตในระดับปริญญาเอก ของสถาบัน Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Science (CAS) ประเทศจีนได้เข้าพบพูดคุยกับท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ โครงการหน่วยความเป็นเลิศ Unit of Excellence ด้ายความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการทรัพยากร