ด้านการผลิตบัณฑิต

ด้านการผลิตบัณฑิต

        มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องทำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถทำงานได้ ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนา มาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่า จะต้องหาวิธีการ และรูปแบบ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุม ทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้อง ปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ และ วิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ด้วย

ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม” (Holistic Student Development) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการเล่าประสบการณ์ของนิสิตจากชีวิตจริง “ เรื่องการต่อยอดงานอดิเรกมาสู่รายได้ ”
คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อดำเนินงานสหกิจศึกษากับทางบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานสัมมนาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัมมนารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ “คนเล็กในโลกที่แปรปรวน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ลงแขกดำนา เพื่อเรียนรู้การปลูกข้าว จากประสบการณ์จริง เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดี เพื่อนำไปต่อยอดใช้ในชีวิตจริงและร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามเอาไว้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สาขาภาคเหนือตอนบน เดินหน้าสร้างกำลังคนดิจิทัลด้วย ComTIA Cloud Essentials รับอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ


คณะเภสัขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมสัมมนาการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีของการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ได้รับเกียรติบัตรนิสิตผู้มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ Post-test สูงสุดของคณะ


หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยสโมสรนิสิตฯ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรม “ ฮับขวัญน้องหล้า นักพัฒนานักปกครอง 2562 กิ๋นหอมต๋อมม่วน ฉลองขวัญช่อใหม่ ”
รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมแจกกระบอกน้ำและถุงผ้าลดโลกร้อน
สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุพรทิพย์ ศุภรกุล และอาจารย์ชริตา ธนัทกุลภักดี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การแต่งกายยืนเครื่องพระ-นาง การทำผมและการปักพัสตราภรณ์ โขนละครไทย


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มอบทุนสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับทุนเรียน Summer course หัวข้อ Green concept of local heritage animal production and technology to ensure environment sustainability and global parthnership ณ Bagor and Dewata island Bali ประเทศ Indonesia
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมนิสิตใหม่ หัวข้อ “สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลดีต่อการเรียน” เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้ปัญหาสุขภาพจิตและวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในระหว่างที่ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย