ด้านการผลิตบัณฑิต

ด้านการผลิตบัณฑิต

        มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องทำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถทำงานได้ ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนา มาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่า จะต้องหาวิธีการ และรูปแบบ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุม ทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้อง ปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ และ วิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ด้วย

ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสวนา “เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ” โดยศิษย์เก่าคณะฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยพะเยา นำกลุ่มนักเรียนกัมพูชา ทุนพระราชทานสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ยื่นขอขยายระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักร และยื่นรายงานตัวพำนักในราชอาณาจักรครบ 90 วัน
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ในหมวดที่ 2 กลยุทธ์

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” (ภาคเหนือ)


เด็กศิลป์ ก็เรียนเกษตรได้ เปิดตัวหลักสูตรใหม่ "เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร" หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 27 เมษายน 2563


เปิดรับสมัคร โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตสำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ ปีการศึกษา 2563 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 โดนมีการสัมภาษณ์พิเศษผู้ประกอบการทางด้าน IT ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการสมัครงานในช่วงวิกฤตไวรัส COVID-19”รายวิชาการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรศิลปศาสตร (สาขาวิชาพัฒนาสังคม) ชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน ณ มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นายพิชาญานันท์ สมพร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เหว่ย ปฏิบัติราชการงานสุขภาพจิตฯ โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 7 ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ (อายุไม่เกิน 35 ปี)

รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ระหว่าง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณบดีคณะนิติศาสตร์ทั่วประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาวิชานิติศาสตร์


อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แสดงความยินดีกับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพีวิชาการ ปี 2562


บรรยากาศวันซ้อมใหญ่ ของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561ทีมรายการของ CTV สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา บันทึกรายการและสัมภาษณ์ษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ ประจำปี 2563 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบที่ 3) จำนวน 6 อัตราวันซ้อมย่อย วันแรก ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
เริ่มแล้วสำหรับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปประเทศอังกฤษและสิงคโปร์กับโครงการพัฒนาความเป็นสากลของนิสิตและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


นิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการแข่งขันโครงสร้างไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (Data Science) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564สาขาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ My guest best practice ครั้งที่ 2 ในหัวข้อการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคต

นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์คู่ขนาน) ดำเนินกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องคณิตศาสตร์
หน่วยกิจการนิสิต และสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิต กิจกรรมที่ 1 รัฐ-พัฒสัมพันธ์สร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนริมวัง 2 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายนิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการคัดเลือกและได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยภาคเหนือ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ Makro U Project ในระดับประเทศ

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563