ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ข่าวด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินความพร้อม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบ ก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการและระดับองค์กร