รับเรื่องร้องเรียน

     ข้อมูลร้องเรียนของท่านจะเก็บเป็นความลับและไม่ถูกเปิดเผย และข้อมุลของท่านจะถูกส่งไปยัง E-mail ของนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และประธานสภาพนักงานเท่านั้น เพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หัวข้อเรื่องร้องเรียน
เนื้อหาเรื่องร้องเรียน
ระบุอีเมล์ตอบกลับ
(หรือไม่ต้องกรอก)