ด้านการบริหาร

ข่าวด้านการบริหาร
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ มาตรวจประเมินศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไดรับรางวัลในฐานะเป็นหน่วยงานตัวอย่างที่มีการนำเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน ประจำปี 2562มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและโครงการปลูกต้นไม้เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี 2562

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐาน สำนักงานสีเขียว (Green Office Standard) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็น “สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
มหาวิทยาลัยพะเยา ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แด่ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ อุโบสถ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร กรุงเทพมหานครNur_วันที่27 มิถุนายน2562 ผู้ช่วยศาสตรจารย์.ดร.ปะราลีโอภาสนันท์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์พร้อมด้วยทีมผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ศึกษาดูงานณคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานการดำเนินงานสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว ตามมาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office Standard) ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “การสำรวจสถานการณ์และทิศทางของหลักสูตรด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ”

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา บันทึกเสียงถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา