ด้านการบริหาร

ข่าวด้านการบริหาร

เรื่อง แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานของบุคลากร กองกิจการนิสิต และกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโณคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและคณะ พร้อมหารือแนวทางMOU ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมกับสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนงานวิชาการและงานวิจัยด้าน digital ในการพัฒนาประเทศ หลังจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย


มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุจอมทอง ร่วมกับจังหวัดพะเยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมสนับสนุนมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ในโครงการ "ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"


ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในจังหวัดพะเยา พร้อมระดมกำลังบุคลากรในหน่วยงาน ประดิษฐ์อุปกรณ์ด้านการป้องกันการติดเชื้อและการช่วยเหลือคนไข้เบื้องต้นหน่วยคุณภาพนิสิต งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม ดูแลความเป็นอยู่ของนิสิตกัมพูชาในหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงที่นิสิตไม่สมารถเดินทางกลับประเทศได้
แนวปฏิบัติในช่วงปิดที่ทำการชั่วคราว ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการรายงานตัว การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในสถานการณ์แพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะทันตแพทยศาสตร์


มหาวิทยาลัยพะเยาคุมเข้ม ออกมาตรการเข้าออกพื้นที่เพื่อป้องกัน เชื้อไวรัส COVID-19 และเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อรองรับการระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน ในกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) เข้าชี้แจงและร่วมวางแผนแนวทางการการสร้างสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอน Online ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ คณะศิลปศาสตร์


อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ธมฺมปญฺญมหาเถร ป.ธ. 5) ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีโคมคำ อำเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาร่วม เฝ้าฯ รับและส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561นิสิตสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตอง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬารวม ในการแข่งขันกีฬาเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ (ภาคเหนือ) 6 สถาบัน ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอายุวัฒนมงคล 47 ปี "วันแห่งการให้ ปีที่ 8" และพิธีสมโภชสัญญาบัตร-พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระเมธีวชิโรดม" (วุฒิชัย วชิรเมธี ป.ธ.9)