ด้านการบริหารวิชาการ

ด้านการบริหารวิชาการ

         มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิต การบริการทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข การให้บริการบางประเภท ควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและ ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งควรจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน และดำเนินการร่วมกับ ภาคเอกชนเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการบางประเภท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการดำเนินการอาจจะต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต ภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคม โดยทั่วไป

ข่าวด้านการบริหารวิชาการ

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเคียน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โครงการประกวดแผนการตลาดบริษัท i-iMM Delivery ณ ห้อง C103 อาคารเรียนร่วมหลังเก่า (ภูกามยาว) มหาวิทยาลัยพะเยา


บุคลากรสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย” (Makro U Project) ณ ห้อง C103 อาคารเรียนร่วมหลังเก่า (ภูกามยาว) มหาวิทยาลัยพะเยา


บุคลากรสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

วิทยาลัยการศึกษาจัดโครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส กิจกรรม “อบรมการทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในโครงการและ การเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก”
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา “รับโล่การสนับสนุนการการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า” สถานีอัดประจุไฟฟ้าสถาบันการศึกษาแห่งแรกในพื้นที่ล้านนาตะวันออก


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษในงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 19 และ International Conference on Environmental Engineering Science and Management ครั้งที่ 9 ณ ห้องเชียงรายแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเชียงรายเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ทดสอบแอพพลิเคชั่น Phayao Transition และแอพพลิเคชั่นไลน์ ในการเรียกใช้รถโดยสารประจำทางแบบ real time
อาจารย์และนักวิจัย SEEN เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร Press tour และเยี่ยมชมผู้ประกอบการจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)โดยโปรแกรม iTAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไฮ โซ แซ่บ จังหวัดพะเยาอาจารย์และนักวิจัย SEEN เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร Press tour และเยี่ยมชมผู้ประกอบการจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยโปรแกรม iTAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา ณ บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม จำกัด จังหวัดลำปางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ลงพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อเข้าไปให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ " โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย "


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเวทีนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเวทีนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงาน ในพื้นที่จังหวัดแพร่ และน่าน
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จัดงานแถลงข่าว "เชียงราย 2030: การพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เชื่อมโยงอำเภอแม่สาย และชุมชนโดยรอบ" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดสัมมนาในหัวข้อ “UP No Smoking! หยุดซื้อ หยุดสูบ หยุดทำร้ายคนรอบข้าง” ภายใต้แนวคิด “การลด ละ เลิกบุหรี่ ในมหาวิทยาลัยพะเยา” ณ ห้องภูกามยาว 3 (PKY 3) อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา


คลินิกให้คำปรึกษาทางกฏหมาย​ คณะนิติศาสตร์​ มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกฉ้อโกง เข้าพบพนักงานสอบสวน​ ณ​ สถานีตำรวจภูธรแม่กา​ เพื่อแจ้งความร้องทุกข์


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์และเอนไซม์เพิ่มประสิทธิภาพการหมักต้นข้าวโพดพร้อมฝักเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์คุณภาพคณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัย โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักสูตรผู้ประกอบกิจการสาธารณะที่รอบรู้เพื่อการจัดการท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม (รุ่นที่ 1) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 : การสร้างสรรค์นวัตกรรมสาธารณะ เพื่อการจัดการปกครองท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21เปิดแล้ว “นิทรรศการนกยูงไทยแห่งล้านนาตะวันออก” โครงการล้านนาตะวันออก “เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก” สู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าให้การบริการวิชาการด้านการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมเอนไซม์ชีวภาพหมักเพิ่มโภชนะวัสดุการเกษตกรเป็นอาหารโคเนื้อแก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคในโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว หลักสูตร : เขียนแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย


คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมภาคปฏิบัติในหลักสูตร : การฝึกปฏิบัติการกู้ภัยในถ้ำ ณ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอเมืองแม่สาย จังหวัดเชียงราย


คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว หลักสูตร : การฝึกปฏิบัติการกู้ภัยในถ้ำ ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย


คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ณ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


คณะวิทยาการจัดการและสารสนแทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคุณอนุกูล สอนเอก นักภูมิศาสตร์ และนักสำรวจถ้ำ ลงสำรวจพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.พะเยา ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความต้องการเทคโนโลยีและการสร้างอาชีพคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมให้การต้อนรับและปรึกษาหารือกับคุณอนุกูล สอนเอก นักภูมิศาสตร์ และนักสำรวจถ้ำ ณ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมลูกเสือมุคคุเทศก์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์


ผู้เชี่ยวชาญจาก SEEN-UP เร่งพัฒนากระบวนการหมักย่อยน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมบริเวณเขตพื้นที่แม่น้ำโขง ผ่านโครงการของ ITAP-UPคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการศึกษาและออกแบบพื้นที่การสร้างสรรค์ผลงานในแหล่งท่องเที่ยว และเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ “CBT Aging Friend” และพัฒนาชุมชนพื้นที่ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวงานผลิตสื่อนวัตกรรม ให้บริการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป (ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ) หรือ Ge online ด้วยระบบ UP LMS มีผู้ใช้งานจำนวนมากถึง 8,000 คน ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 1/2563
ม.พะเยา ครูพะเยา-เชียงราย และบมจ.ธนาคารกสิกร ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ร่วมเป็นภาคีการศึกษา ณ จ.น่าน เเละอบรมรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสอน IS ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้าน Digital Economy ภาคเหนือ เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Digital Economy ให้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาทั่วภาคเหนือ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา (คณะนิติศาสตร์) ร่วมจัดโครงการประชุมระดมความเห็น และติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพะเยา


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดการอบรมเกษตรกรใน "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำเพื่อเลี้ยงโคเนื้อในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการผลิตในระดับศูนย์อาหารสัตว์ของชุมชน"คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าชี้แจงรายละเอียดการจัดทำโครงการ อว. จ้างงาน ระยะที่ 2 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ เพื่อสำรวจ การต้องการใช้น้ำในพื้นที่


ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลแม่กา(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อการส่งเสริมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (กิจกรรมที่ 3)

ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสถาบันรับรองมาตราฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนา


อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำขบวนชุมชนพะเยา ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 2 โดย เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา และ สภาองค์กรชุมชนตำบล – สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

เรื่อง แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะนิสิตที่แจ้งความประสงค์เข้าพัก เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์)มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แจกพันธุ์ไก่ พันธุ์กบ และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด หวังฟื้นอาชีพเกษตรกรหลังได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ใน “โครงการคนพะเยาไม่ทิ้งกัน ร่วมใจสืบสานอาชีพและวัฒนธรรมการเกษตรหลังภัยโควิด”คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการ วิจัย และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2