ด้านการบริหารวิชาการ

ด้านการบริหารวิชาการ

         มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิต การบริการทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข การให้บริการบางประเภท ควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและ ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งควรจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน และดำเนินการร่วมกับ ภาคเอกชนเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการบางประเภท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการดำเนินการอาจจะต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต ภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคม โดยทั่วไป

ข่าวด้านการบริหารวิชาการ


สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ”คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินงาน 1 Faculty 1 Signature ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง ภูมิปัญญาชุมชนเกี่ยวกับนวัตกรรมสีเขียวด้านการอุปโภคบริโภค: สันป่าม่วง จ.พะเยา

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตร เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเรียนการสอนและหลักสูตร ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา

นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมรับมอบนโยบายจาก รมว.อว. ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ และนำเสนอผลผลิตจากงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ของ Startup พันธุ์ใหม่ในกิจกรรม NSP Flash Pitching Showสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ นำนักวิจัยลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมการขอขึ้นทะเบียนเลขสารรบบอาหาร (เลข อย. อาหาร) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด (Department of Physical Therapy, School of Allied Health Sciences, University of Phayao issued a workshop for clinical instructors)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ) จังหวัดพะเยา


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบริการวิชาการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียให้แก่ภาคธุรกิจและชุมชน
...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน ในโครงการแนะแนวสัญจร เพื่อแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่ให้แก่นักเรียนและครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา...สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตคุกกี้สิงคโปร์เสริมแคลเซียมจากก้างและกระดูกปลานิล


นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน (อสม.น.) ภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 โดยการสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ ไซเดลสหพันธ์สาธารณะรัฐเยอรนี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม ครั้งที่ 2


นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน (อสม.น.) รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 โดยการสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน (อสม.น.) ภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 โดยการสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ออกพื้นที่การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำอย่างปลอดภัย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ให้เเก่นิสิตและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่กา จัดอบรม “การทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน” เพื่อจัดทำแผนที่การบริหารและจัดการชุมชนในการจัดการทรัพยากรด้านต่าง ๆ

นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการคัดเลือก 8 ทีมสุดท้าย และได้รับทุนดำเนินการโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 11 จากสำงานปลัดกระทรวงกลาโหม

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา บูรณาการร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาดำเนินการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับการเหนี่ยวนำการเป็นสัด พร้อม Application การติดตามการตั้งท้องของโคเนื้อ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการสร้างและพัฒนาแอพลิเคชั่น สำหรับงานอาสาสมัครคุมประพฤติและการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้พ้นคุมประพฤติ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 และ 2 รวมถึงการพยาบาลผู้สูงอายุ ณ ห้าง Top Plaza จังหวัดพะเยา


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เกี่ยวกับการอ่านรู้เรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1”คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับกรมปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ออกพื้นที่อบรมให้ความรู้เรื่อง "การใช้นวัตกรรมในการจัดการฟาร์มกระบือประณีตในพื้นที่ภาคเหนือ"


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา และสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา หารือกับสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) เพื่อเตรียมความพร้อมจัดประชันทักษะสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TESA Top Gun Rally 2020)มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลักดันพะเยาเป็นเมืองนกยูงไทยระดับโลก เพื่อพัฒนาล้านนาตะวันออกสู่การท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์