เบอร์โทรหน่วยงานภายใน

ลำดับ หน่วยงาน เบอร์ภายใน
1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี 1089
เลขาหน้าห้อง
จิราพร เครืออินทร์ 1088
2 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง 3086
เลขาหน้าห้อง
อธิษฐาน อินวงศ์วรรณ 1081
3 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพ 1084
เลขาหน้าห้อง
สนธยา บันเทิง 1083
4 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ
ดร.สำราญ ทองแพง 1000
เลขาหน้าห้อง
อัมพิกา อัมพุท 1001
5 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร 3085
เลขาหน้าห้อง
น้ำฝน รัตนพระ 1082
6 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
นายวุฒิชัย ไชยรินคำ 1004
เลขาหน้าห้อง
ศิรินีย์ เนาว์แก้ว 1004
7 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ดร.ปราณี อยู่ศิริ 1006
เลขาหน้าห้อง
ณัฐวิทย์ 09-5452-1324 (1006)
8 รองอธิการบดี
อาจารย์ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร
เลขาหน้าห้อง
นันธิดา ชำนาญญา 1080
ลำดับที่ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เบอร์ภายใน
1 ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี 3007
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยพะเยาวิทยาเขตเชียงราย
ธุรการ 3000
2 นายไพโรจน์ เทพวัลย์ 1006
ผู้ช่วยอธิการบดี
3 ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ 1086
ผู้ช่วยอธิการบดี
4 นางสาวอุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์ 1055
ผู้ช่วยอธิการบดี
5 รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี 3518
ผู้ช่วยอธิการบดี
6 นางจารุวรรณ โปษยานนท์ 1003
ผู้ช่วยอธิการบดี
7 ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ 3865
ผู้ช่วยอธิการบดี
8 นายวิทูรย์ ตลุดกำ 3808
ผู้ช่วยอธิการบดี
ลำดับที่ ผู้อำนวยการกอง มหาวิทยาลัยพะเยา เบอร์ภายใน
1 ผู้อำนวยการกองกลาง
นางณัฐธิดา ชาวน่าน 1019
ธุรการ 1017
2 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด 1009
เลขา 1009
ธุรการ 1043
3 ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ 6297
ธุรการ 6250-57
4 ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุคนธ์ ยากี 1054
ธุรการ 1053
5 ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
นายชำนาญ แสงแก้ว 1045
ธุรการ 1045-1049
6 ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ 1026
ธุรการ 1029/1837
7 รักษาการผู้อำนวยการกองแผนงาน
นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด 1009
ธุรการ 1091
8 ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่
นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน 1063
ธุรการ 3060
ลำดับที่ ผู้อำนวยการศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา เบอร์ภายใน
1 ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
นายพลรบ สวัสดี 2355
ธุรการ 2339
2 ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 3535
ธุรการ 3530-33
3 ผู้อำนวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ
ดร.อทิติ วลัญช์เพียร 3541
ธุรการ 3542
4 ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
นางกฤษณา แปงณีวงค์ 1008
ธุรการ 1007
5 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุญยรักษ์ 3831
ธุรการ 3833
6 โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ 1282
ธุรการ 1280-2
7 ศูนย์เครื่องมือกลาง
ผศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค 3228
ธุรการ 3227
8 ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ (ABC)
ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
ธุรการ 1285 , 1049
9 ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์
นายนัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช 3375
ธุรการ 3415
10 ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง
ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล 3077
ธุรการ,นักวิทยาศาสตร์ 3076
วิศวกร 3069
ห้องควบคุม 3071
11 อุทยานวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 1283
ธุรการ 1283 และ 1285
12 หน่วยงานเทคโนโลยีชีวภาพ 08-9700-3963
กันตา แสงวิจิตร 3308
ลำดับที่ คณะ/วิทยาลัย เบอร์ภายใน
1 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ 3246
ธุรการ 3156
2 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์ 1732
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นายเด่น เครือสาร 1714
ธุรการ 1713
3 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย
ธุรการ 3811-2
4 คณบดีคณะศิลปศาสตร์
รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์ งามเกษม
ผู้ช่วยคณบดี
ผศ.มนตรา พงษ์นิล
ดร.ดารินทร อินทับทิม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นายรัชตะ พันธุ์แสง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ดร.ประยงค์ จันทร์แดง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.จิตติมา กาวีระ
ธุรการ 1680
5 คณะรัฐศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์
รศ.พรรณยุพา นพรัก
ธุรการ 1405-1406
6 คณบดีคณะนิติศาสตร์
รศ.ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
ธุรการ 1350
ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ 1365
7 คณบดีคณะแพทยศาสตร์
อาจารย์ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร(รักษาการ) 3316
รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษา 3235
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3312
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 3313
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 3314
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3315
เลขานุการคณะแพทยศาสตร์/บุคลากร 3317
เลขานุการ(หน้าห้องคณบดี) 3318
ธุรการ/การเงินและบัญชี/พัสดุ/นโยบายและแผน/IT 3315
คลินิกแพทย์แผนจีน 3074
แพทย์แผนจีน ธุรการ 1005
ศูนย์การแพทย์
หัวหน้าศูนย์การแพทย์ 3596
รองหัวหน้าศูนย์การแพทย์ 3595
งานเวชระเบียน 3590
พยาบาล 3591
การเงิน 3594
8 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 3204
ธุรการ 3187
ศูนย์ธาลัสสิเมีย(หัวหน้าศูนย์) 0-5446-6723 3460
สำนักงานศูนย์ฯ 3461
แลปศูนย์ฯ 3462
แฟกซ์ศูนย์ฯ 3463
9 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
นางสาวปราณี เทียมใจ 3110
รองคณบดี
นางสาวปะราลี โอภาสนันท์ 3213
ธุรการ 3256
ศูนย์เด็กเล็ก 3222
10 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ มาลินี ธนารุณ 3463
รองคณบดี
ธุรการ 3339 - 3340
11 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ 3388
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย 3390
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.ธีระพจน์ ศุภวิริยะกิจ 3387
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
นายธเนศ ทองเดชศรี 3385
เลขานุการ
นางสาวจามรี เอื้อพิทักษ์สกุล 3389
ธุรการ 3391
12 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
ธุรการ 2322
13 คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์(MIS)
รศ.สิริเกียรติ รัชชุศานติ 1509
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.สุภา จันทรกูล 1506
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ 1511
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.ภัทรา บุรารักษ์ 1500
ธุรการ 1508
14 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์ 3359
นักวิชาการศึกษา(วิชาการ) 3358
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3363
นักวิชาการเงินและบัญชี/จนท บุคลากร 3364
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักวิชาการพัสดุ 3360
ธุรการ 3358
15 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร 3400
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ 3398
ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ 3401
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ 3402
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานบริการการศึกษา 3394
งานกิจการนิสิต 3395
งานการเงินและพัสดุ/งานนโยบายและแผน 3396
หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยพลังงาน ฯ /ธุรการ 3401
16 วิทยาลัยการศึกษา
รศ.ดร.สมบัติ นพรัก 1170
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง
ดร.น้ำฝน กันมา 1172
ผศ.ดร ขวัญ สงวนเสริมศรี 1173
ผศ.ดร. อมรรัตน์ วัฒนาธร 1174
ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง 1175
หัวหน้าสำนักงาน 1162
งานธุรการกลาง/การเงิน 1164
งานธุรการฝ่ายวิชาการ 1166
วิชาการ ป.ตรี/กิจการนิสิต 1165
งานนโยบายและแผน/ฝ่ายฝึกสอน/ป.โท/ป.เอก 1163 (พี่ออย)
พัสดุ 1171
เลขาคณบดี 1176
โทรสาร 1166
17 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
รศ.ทพ.ดร.สุวิทย์ อุดมพานิชย์ 3442
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3423
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3424
หัวหน้าสำนักงานคณะ 3432
งานธุรการ/งานบุคลากร 3421
งานการเงินและบัญชี 3430
งานประกันคุณภาพการศึกษา 3429
งานพัสดุ 3428
งานแผนงาน 3427
งานกิจการนิสิต 3426
งานบริการการศึกษา 3425
ลำดับ หน่วยงาน เบอร์ภายใน หมายเหตุ
กองกลาง
1 ผู้อำนวยการกองกลาง 1019
2 งานสารบรรณ งานพัสดุ 1017
3 งานประชุมและพิธีการ 1018
4 งานประชาสัมพันธ์ 1011-1014
5 งานไปรษณีย์ 1016
กองอาคารสถานที่
1 ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่ 3060
2 งานสาธารณูปโภค 3060
3 ผู้อำนวยกองอาคารและสถานที่ 3060
4 งานรักษาความปลอดภัย 3060
5 ธุรการ 3060
6 ภูมิทัศน์ 3060
กองการเจ้าหน้าที่
1 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ , เลขานุการ 1009
2 งานธุรการ,สวัสดิการบุคลากร,ขอใช้รถ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1043
3 งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน 1044
4 งานนิติการ,งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ 1041
5 งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม 1042
6 งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง 1040
งานสภามหาวิทยาลัย
1 ผู้อำนวยการสภามหาวิทยาลัย 1008
2 ธุรการ 1007
งานสภาพนักงาน(อยู่หอประชุมพญางำเมือง)
1 ประธานสภา 1039
2 ธุรการ 1039
กองบริการการศึกษา
1 ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา 1026
2 งานวิเทศสัมพันธ์ 1024
3 ส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 1023
4 งานธุรการ 1029/1837
5 งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล* 1021/1832
5.1 ระบบคอมพิวเตอร์* 1028
5.2 ตารางเรียนตารางสอน* 1028
6 งานพัฒนาหลักสูตร* 1022/1830
7 งานรับเข้าศึกษา 0-5446-6745 หรือ 09-3138-3818-9 1270-3
0-5446-6693 เบอร์ตรงงานทะเบียน 2255/1831
8 ห้องโรเนียวข้อสอบ 1015
0-5446-6694 แฟกซ์
กองคลัง
1 ผู้อำนวยการกองคลัง 1054
2 ผู้ช่วย 1055
3 การเงินรับ/บัญชี 1052
4 งานบัญชี 1051
5 งานธุรการ/การเงินจ่าย 1053
6 การเงินจ่าย/การเงินรับ 1050
7 เคาท์เตอร์การเงินรับ 1058
8 จ่ายเช็ค 1056
9 ฝ่ายเงินเดือน 1057
10 เบอร์แฟกซ์ 0-5446-6733
11 พัสดุ 1030-1031
12 ร้านขายของที่ระลึก 1204
กองกิจการนิสิต
1 ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต 6297
2 งานธุรการ 6250-57
3 ศูนย์ UPSR 6279
4 งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต 6280-88
5 งานกีฬาและนันทนาการ 6265-68
6 งานวินัยและแนะแนวอาชีพ 6275-78
7 งานบริการและสวัสดิการ 6260-64
8 งานทุน / กยศ 6269-73
กองแผนงาน
1 งานผังแม่บท 1092
2 งานงบประมาณ 1090/1094
3 งานธุรการ 1091
4 ผู้อำนวยการกองแผนงาน 3840
กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
1 งานวิจัยและประกันคุณภาพ 1045-1048
ศูนย์บรรณสารและการสื่อสาร
1 ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการสื่อสาร 3535
2 เคาน์เตอร์ 3530
3 ห้องเจ้าหน้าที่ 3531-3533
4 เจ้าหน้าที่ 3522
ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ(DSS)
1 ผู้อำนวยศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 3541
2 วิชาการด้านการให้บริการนิสิต/ทุน 3540
3 ธุรการ / เจ้าหน้าที่ 3542
4 นโยบายและแผน/ประกันคุณภาพ 3544
หน่วยตรวจสอบภายใน
1 ธุรการ / เจ้าหน้าที่ 1066-1067 ****3066
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต)
1 ธุรการ / เจ้าหน้าที่ 3864
วิทยาเขตเชียงราย
1 โทรศัพท์ 0-5315-2152
2 โทรสาร 0-5315-2151
3 เจ้าหน้าที่ประสานงานพะเยา 3000-8
วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง
1 ธุรการ / เจ้าหน้าที่ 1162-1163
2 เลขา 1176
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
1 ผู้อำนวยการ 2355 08-8293-1707
2 ธุรการ / เจ้าหน้าที่ 2342
3 บริการเครือข่าย 2284-2285
4 พัฒนาระบบสารสนเทศ 2345
5 งานผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 2256
6 งานฝึกอบรม 2357
7 งานผลิตสื่อและสิ่งตีพิมพ์ 1148(PKY5) 1148(PKY5)
งานส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
8 ธุรการ / เจ้าหน้าที่ 2257
9 ห้อง self อาคารเรียนรวม 1133
10 ห้องประชุมใหญ่ 2233
ศูนย์ประสานงานกรุงเทพฯ 1005
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว 0-5446-6785 , โทรสาร 0-5446-6786 1839
หน่วยบริหารความเสี่ยง
ธุรการ (คุณอัญชนา ปินตา) 3821 08-0500-9996
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 3849
3 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 3847
4 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 3848
5 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถม 6801
6 งานธุรการ 3833
7 งานวิชาการ 3832
8 ผู้ประสานงานโครงการ วมว. 3846
9 งานกิจการนักเรียน 3835
10 งานหอพัก 3845
11 งานการเงิน 3834
12 งานนโยบายและแผน 3850
13 งานพัสดุ 6806
14 งานประชาสัมพันธ์ 6800
15 งานคอมพิวเตอร์ 3836
16 งานโสตทัศนูปกรณ์ 6804
17 ห้องพยาบาลโรงเรียนสาธิตฯ 6805
18 ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตฯ 3839
19 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 6802-6803