ม.พะเยา จัดเสวนา “เสียงสะท้อนจากนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓”

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อรับฟังปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการรับบริการในด้านสวัสดิการต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้บริการแก่นิสิต รวมถึงการร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้กล่าวเปิดโครงการ ว่า การจัดกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต จะทำให้ผู้บริหารได้รับทราบปัญหาของนิสิตและร่วมคลี่คลายประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างมีความสุขมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” นอกจากการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพของคน ให้เป็นบัณฑิตคุณภาพ มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ แล้ว ยังได้กำหนดมาตรการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต เพื่อให้นิสิตมีคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ          โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ๒๕๖๓ เป็นโครงการที่จัดขึ้นติดต่อกันมาและได้รับแนวโน้มไปทางด้านที่ดี มีนิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก และนิสิตสามารถร้องเรียนและแจ้งปัญหาให้ผู้บริหาร หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงปัญหานั้นๆและพร้อมกับการหาวิธีแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน ตัวอย่างสวัสดิการในด้านต่างๆที่นิสิตได้รับ เช่น การให้บริการรถเมล์ หอพักสำหรับนิสิต อาคารสถานที่ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น


ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/25/2021 7:42:14 PM