แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการหลักสูตรและประเด็น CLOs กับระดับ CEFRณ ห้อง CE 12303 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารณ์สาขาภาษาอังกฤษ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และการจัดการพัฒนาวิชาชีพของผู้สอน รวมถึงกระตุ้นการทำงานเป็นทีมและกระชับความสัมพันธ์ของคณาจารย์ในสาขาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันปีใหม่ (ย้อนหลัง) โดยเป็นกิจกรรมแลกของขวัญและประกวดการแต่งกาย เพื่อความสนุกสนานและกระชับความสัมพันธ์ภายในสาขาด้วย

                               

ภาพ / ข้อมูล : อาจารย์สมพงษ์ รูปทรง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ     
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/' />

     โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการพัฒนาคุณภาพ และการบริหารจัดการหลักสูตรและประเด็น CLOs กับระดับ CEFR”

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ กิจกรรมย่อยที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการหลักสูตรและประเด็น CLOs กับระดับ CEFRณ ห้อง CE 12303 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารณ์สาขาภาษาอังกฤษ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และการจัดการพัฒนาวิชาชีพของผู้สอน รวมถึงกระตุ้นการทำงานเป็นทีมและกระชับความสัมพันธ์ของคณาจารย์ในสาขาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันปีใหม่ (ย้อนหลัง) โดยเป็นกิจกรรมแลกของขวัญและประกวดการแต่งกาย เพื่อความสนุกสนานและกระชับความสัมพันธ์ภายในสาขาด้วย

                               

ภาพ / ข้อมูล : อาจารย์สมพงษ์ รูปทรง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ     
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/

ภาพ :   อาจารย์สมพงษ์ รูปทรง   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์สมพงษ์ รูปทรง / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/25/2021 10:36:37 AM