คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

        วันนี้ 24 ก.พ. 2564 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ หน่วยเสนอชื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

        โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เสนอชื่อ จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16 ของจำนวนผู้มีสิทธิเสนอชื่อทั้งหมด ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เปิดหีบบัตรและแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ดังนี้
        1. ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์
        2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง วราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์
        3. ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์วิรัช พัฒนาภรณ์
        4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สัญญา เรืองสิทธิ์
        5. อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ

ซึ่งหลังจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะได้รวบรวมรายชื่อที่ถูกเสนอ โดยบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ส่งให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/24/2021 11:16:16 PM