คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมความพร้อมในการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานฯ (ITA)

          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้บริหารและบุคคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปี 2564 ให้ผู้บริหารและบุคลากร 

ภาพ :   นายวิทยา สุนสะดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/24/2021 9:31:11 AM