วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

วิทยาเขตเชียงราย ต้อนรับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ในโอกาสที่จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมและตลาดเกษตรกรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของคนพื้นที่และสินค้า พร้อมทั้งอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง มาตรฐานสินค้าประเภทต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกรที่จะนำผลผลิต/ผลิตภัณฑ์มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในศูนย์เรียนรู้ฯ ตลาดเกษตรกร โครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม R206 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ยังได้เข้าพัก ณ ห้องพักยูพีริมกก ซึ่งเป็นห้องพักตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตเชียงราย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีบรรยากาศที่เงียบสงบ สามารถมองเห็นทัศนียภาพลำน้ำกกที่สวยงามได้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะเช่าห้องประชุม อบรม สัมมนา ของวิทยาเขตเชียงราย ความจุที่นั่งตั้งแต่ 20-200 คน และห้องจัดเลี้ยงคำวามจุ 200 คน สามารถดูรายละเอียดและบริการของเราได้ที่ http://www.crc.up.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อาทิ อัตราค่าบริการ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โทรศัพท์ได้ที่ 053152152 ทุกวันในเวลาราชการ

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/19/2021 1:51:13 PM