คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015


           วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นตัวแทนรับมอบใบรับรองดังกล่าว โดย ดร.ถนอมศรี สิทธิเดช กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 พร้อมกล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม (อาคาร ๒) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
           ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการการศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ และมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้วยการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในองค์กร ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง พัฒนาวิธีปฏิบัติงาน โดยการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และสามารถนำมาปรับใช้เป็นแนวทางสำหรับการบริการการศึกษาที่ดีที่สุด (Best Practices) ปัจจุบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ผ่านการตรวจรับรองจากผู้ตรวจประเมิน (Certified Body) บริษัท จีจีเอ็ม จำกัด ซึ่งได้ตรวจประเมินระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๓ ผลการตรวจรับรองไม่พบข้อบกพร่องในการนำมาตรฐาน ISO 9001:2015 มาใช้ในกระบวนการบริการการศึกษา จึงผ่านการตรวจรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข และได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015         รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้กล่าวแสดงความยินดี และชมเชยถึงความมุ่งมั่น ของผู้บริหารและบุคลากรของคณะที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่น เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ ในการพัฒนากระบวนการให้บริการการศึกษาให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง หัวใจสำคัญอีกประการหนึ่ง ของการพัฒนาคือ การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอบคุณ บริษัท จีจีเอ็ม จำกัด ผู้ตรวจประเมิน (Certified Body) ที่ได้ตรวจรับรองให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ในครั้งนี้

 

ภาพ :   คณะทันตแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะทันตแพทยศาสตร์ /ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/17/2021 1:13:16 PM