ตัวแทนศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าพบท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เพื่อแนะนำการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน

ตัวแทนศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน เข้าพบ นางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เพื่อแนะนำการให้บริการของ ศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ที่อาจสอดคล้องและสนับสนุนและส่งเสริมงานของท้องถิ่นจังหวัด โดยนางธิดากล่าวว่าท้องถิ่นจังหวัดพะเยา มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาให้มีความเข้าใจในการจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานการดำเนินงาน ที่ต้องอาศัยเรื่องการสื่อสารมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายที่กำหนด

สำหรับความต้องการที่สามารถทำงานร่วมกับทางศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนได้นั้น อาจเป็นการพัฒนาบุคคลในสังกัดในด้านการผลิตสื่อเพื่อเป็นสื่อที่ทันสมัย น่าสนใจ และแปลกใหม่ โดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นนโยบายที่อาจเข้าใจยากและไม่น่าสนใจ หากสามารถผลิตสื่อออกมาให้อ่านง่าย น่าสนใจก็จะทำให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายนั้นๆ ได้ โดยทางท้องถิ่นจังหวัดพะเยา พร้อมส่งเสริมสนับสนุน ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างเต็มที่


ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/12/2021 10:42:05 PM