จะมีขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้


         

ภาพ : ขอขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูล / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/' />

     คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชุมคณะทำงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 1

     เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ และ นางพจนารถ เชิดสกุล รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงานคณะศิลปศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดขึ้นโดย กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมถึงเพื่อแนะนำการใช้งานระบบ ITA หรือ Integrity and Transparency Assessment ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของตนเอง สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและเที่ยงตรง โดยระบบ ITA คลอบคลุมการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดในประเทศไทย ใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนด โดยการประเมินจะมีขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้


         

ภาพ : ขอขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูล / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/

ภาพ :   ขอขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/10/2021 4:08:06 PM