คณาจารย์คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมประชุมพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ประฐมพงษ์ ทอดรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน,รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ โดยมี นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค มหาวิทยาลัยพะเยา

การประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดพะเยา รวมทั้ง หารือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น เรื่องฝุ่น PM 2.5 ปัญหาผู้บริโภค ผู้สูงอายุ ปัญหาทรัพยากร รวมทั้งการหารือแนวทางในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ศึกษาและประสานงานสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาและประสานงานสิทธิมนุษยชน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคารเรียนรวม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/10/2021 2:39:33 PM