กองคลังดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564


กองคลังได้ดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพบปะรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ประเด็นปัญหาที่ต้องการหารือร่วมกัน ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของเครือข่ายงานการคลัง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบงานด้านการคลังเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามระเบียบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมีส่วนงานที่สนใจได้เข้าร่วมโครงการ ตามวันเวลาดังนี้

คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์

9 กุมภาพันธ์ 2564  09.00-12.00 น.

คณะสาธารณสุขศาสตร์

16 กุมภาพันธ์ 2564  09.00-12.00 น.

คณะทันตแพทยศาสตร์

23 กุมภาพันธ์ 2564  09.00-12.00 น.

กองบริหารงานวิจัย

2 มีนาคม 2564  09.00-12.00 น.

คณะแพทยศาสตร์

9 มีนาคม 2564  09.00-12.00 น.

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

16 มีนาคม 2564  09.00-12.00 น.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

23 มีนาคม 2564  09.00-12.00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

30 มีนาคม 2564  09.00-12.00 น.

คณะศิลปศาสตร์

20 เมษายน 2564  09.00-12.00 น.

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 เมษายน 2564  09.00-12.00 น.

 


ภาพ :   พิชัย ไชยกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    พิชัย ไชยกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   pichai.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/10/2021 12:01:31 PM