คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงาน

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงาน (ครั้งที่ 1/2564) ณ ห้องประชุม UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
         ในการนี้ เพื่อเป็นแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพ :   นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/8/2021 6:00:59 PM