โครงการเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างหลว มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างหลวง 

มหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เป็นโครงการโดยพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การบริการชุมชน ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าหรือต้องการความช่วยเหลือ โดยความมุ่งหวังพื้นฐานคือ การสร้างจิตสาธารณะให้แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และให้เป็นที่เข้าใจทั่วกันว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ความสำคัญ ใส่ใจให้การดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณรอบอ่างหลวง ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตจิตอาสา โดยได้แบ่งกลุ่มเป็น ๒ กลุ่มเพื่อขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณโดยรอบ และเก็บขยะ ดูแลต้นไม้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่พักผ่อน  ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมต่าง มากมาย ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) มุ่งเน้นพัฒนานิสิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม “ใจอาสา” และเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ “ด้านบุคลิกภาพ” งานจิตอาสาจึงเป็นแนวทางการพัฒนานิสิตให้เป็นอาสาสมัครจิตอาสา โดยมุ่งเน้นการนำความรู้ ความสามารถของตนเอง ไปทำประโยชน์ ทำความดีเพื่อผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน

  สำหรับกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาพื้นที่ให้มีทัศนียภาพที่ดีขึ้น และแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีในการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของนิสิต บุคลากร และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีจิตอาสาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะให้กับนิสิต และสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”


ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง /ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR)   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/5/2021 9:57:05 AM