คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนผู้ประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

     เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา

กาวีระ คณบดี เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์

AUN-QA ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผู้ประเมินรายเก่า (Refreshment) ผ่านกิจกรรม Workshop Training อาธิ (1.) ทบทวน

AUN-QA Version 3 (2.) วิเคราะห์และกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (3.) ทบทวนเกณฑ์การประเมิน

ข้อที่ 4 5 6 8 และ 11 รวมถึง (4.) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ตามกรอบทั้ง 4

ประกอบด้วย Realistic (สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง) Measurable (สามารถวัดผลได้) Show Evidence of Learning

(แสดงหลักฐานของการเรียนรู้ที่ชัดเจน) และ Alignment (สอดคล้องกับแนวทางของหลักสูตรหรือเป้าประสงค์ของการเรียน

ในภาพรวม)


     กิจกรรมทบทวนผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์จันทนี

เพชรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี และ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ ร่วมจัดกิจกรรม

Workshop หัวข้อ Desktop Assessment and Presentation (Learning Program and Related of Quality

Enhancement and Output) หัวข้อ Desktop Assessment and Presentation (Input and Related of

Quality Enhancement and Output) และ แนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

(Committee Assessment Report : CAR)  

 

   

ภาพ : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อมูล : ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ / นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


ภาพ :   นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ / นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/3/2021 4:16:57 PM