ผอ.สาธิตพะเยา ชูนโยบาย "โรงเรียนยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
มุ่งเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ลงมือปฎิบัติจริง (Learning by doing)
ในศตวรรษที่ 21 ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ควบคู่แนวคิดสตรีมศึกษา (STEAM Education) ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยสวนเศรษฐกิจพอเพียงและสวนสมุนไพร ทำให้นักเรียนมีความสุขจากการเรียนรู้ ควบคู่การสร้างสมดุลความยั่งยืนแห่งชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ และเพจGreen Desub   
ข้อมูล/ข่าว :    พิศาล เครือลิต   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/3/2021 3:35:44 PM