การตรวจประเมินให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ม.พะเยา และรับรองสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


          วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยรักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ พร้อมด้วยรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ได้เข้าร่วมการนำเสนอข้อมูลโดยรวมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาต่อคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งในครั้งนี้   ทำการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอฟพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการทันตกรรม ๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


          โดยรักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ ได้นำเสนอข้อมูลโดยรวมของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน จำนวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน การดำเนินงานของโรงพยาบาลทันตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริการทางทันตกรรมแก่ภาคประชาชน ตลอดจนความพร้อมของอาคารสถานที่ รวมถึงครุภัณฑ์ และวัสดุต่างๆ ต่อด้วยการนำเสนอตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ทันตแพทยสภา โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ        จากนั้นคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ได้ทำการสัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์ สัมภาษณ์ตัวแทนนิสิต สัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากร ตามลำดับ ภายหลังการนำเสนอและการสัมภาษณ์เสร็จ ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของคณะทันตแพทยศาสตร์ต่อไป

 

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/28/2021 3:48:04 PM