คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม e-Budget ให้กับบุคลากร

วันที่ 27 มกราคม 2564 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการจัดอบรมการใช้งานระบบ e-Budget ด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่นักกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้ระบบ e-Budget มากขึ้น และสามารถทำเบิกจ่ายได้ถูกต้อง โดยนายณัฐพงษ์ ขวัญจริง นักวิชาการพัสดุ เป็นวิทยากรให้คำบรรยายเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ 

ภาพ :   นายจักรพันธ์ ฮ่องลึก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/27/2021 3:42:23 PM