สถาบันนวัตกรรม ม.พะเยา ร่วมประชุมและนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือร่วมกับ สอว. และเครือข่าย NSP

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมและนำเสนอความก้าวหน้าในการประชุมติดตามการดำเนินงานและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) กับ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ และ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยมี นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

โดยสถาบันนวัตกรรมฯ นำโดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา หัวหน้าสำนักงานสถาบันนวัตกรรมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของอุทยานวิทยาศาสตร์ ในการเป็นหน่วยงานศูนย์กลางของการให้บริการผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดใกล้เคียง โดยผ่านทางการดำเนินโครงการในสองด้านคือ ด้านการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ และด้านการพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ต่อจากนั้นมีการหารือเพื่อปรับปรุงทิศทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ขอรับบริการในโอกาสต่อไป


ภาพ :   นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/26/2021 10:27:31 AM