ตัวแทนศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

          ทีมงานศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน เข้าพบ คุณวรรณา ผุสดี การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา แนะนำ ศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของศูนย์ฯ ซึ่งในส่วนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา มีภารกิจประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีความต้องการให้พนักงานทุกคนมีความรู้พื้นฐานด้านการผลิตสื่อในรูปแบบที่ทันสมัย และสามารถเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้คนมาท่องเที่ยวได้

         โดยยังเน้นย้ำให้ศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในจังหวัดพะเยาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักโฮมสเตย์ในจังหวัดพะเยา


ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/24/2021 10:36:32 AM