ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการ TQA Criteria ของมหาวิทยาลัยพะเยา

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้มอบหมายให้ หัวหน้างาน ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการ TQA Criteria ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยกองบริการการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้างาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติต่อไป 

ภาพ :   นายปิยะราช สุขภิญโญ (หัวหน้างานเทคโนโลยี)   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/21/2021 2:09:25 PM