คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงสำรวจพื้นที่จัดโครงการค่ายหมอฟันอาสา ครั้งที่ 5

        ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ รักษาการแทนคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ นางสาวสุธาสินี หินแก้ว รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงสำรวจพื้นที่จัดโครงการค่ายหมอฟันอาสา ครั้งที่ 5 โดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนิสิต งานวิชาการ และสโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีแผนดำเนินโครงการระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 นี้ พร้อมทั้งเดินทางเข้ามอบข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงของใช้ที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเจริญใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นายเสกสรร อ้ายสุรินทร์ ผู้อำนวยการ และคุณครู โรงเรียนเจริญใจเป็นอย่างดียิ่ง


ภาพ :    โรงเรียนเจริญใจ, คณะทันตแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    สุธาสินี หินแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/18/2021 5:10:40 PM