CITCOMS และ คณะแพทยศาสตร์ ประชุมเพื่อปรึกษาและพิจารณาการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

          ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะแพทยศาสตร์ได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาและพิจารณาการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ ณ อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

การประชุมเพื่อปรึกษาและพิจารณาการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
การประชุมเพื่อปรึกษาและพิจารณาการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ


          โดยการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธาน และมีผู้เข้ารวมการประชุมประกอบด้วยคณะแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรของโรงพยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศและทีมงาน

          โดยการประชุมหารือดังกล่าวได้มีการกำหนดแนวทางและแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล เพื่อให้มุ่งสู่การเป็น Smart Hospital ประกอบไปด้วยการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสำหรับการนัดเข้าตรวจ Appointment Mobile Application ระบบข้อมูลการยา Drug List Application ระบบจัดการพัสดุการแพทย์ Medical Equipment Database Application และระบบวิเคราะห์ NCD Application 


ภาพ :    ธิตินนท์ มณีธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิตินนท์ มณีธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/13/2021 12:50:52 PM