โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

        เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากร ได้มอบหนังสือ รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ตามโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ณ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบหนังสือและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน และส่งเสริมกิจกรรมการอ่านให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล
        ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอขอบคุณศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขามหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮิวเมติค สาขามหาวิทยาลัยพะเยา ร้าน Nine coffee มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ให้ให้ความอนุเคราะห์บริจาค หนังสือ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ในครั้งนี้ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/11/2021 4:39:58 PM