ม.พะเยา ประชุมร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยาเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอเมืองพะเยาเป็นเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมนะ รองผู้อำนวยการฯ รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์วารินทร์ รวมสำราญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และเจ้าหน้าที่สถาบันนวัตกรรมฯ เข้าประชุมร่วมกับนางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วย เลขานุการนายก ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ร่วมหารือพร้อมกับทีมบริหารโครงการวิจัยการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (พื้นที่เมืองพะเยา) ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านพื้นที่การเรียนรู้และหลักสูตรฝึกอบรม UP to Up skill / Re skill / New skill (สามารถนำมาเทียบโอนหน่วยกิตและสามารถเก็บหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยพะเยาได้) โดยนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบให้ กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา และคณะทำงานได้ร่วมหารือเตรียมการนำเสนอข้อมูลต่อ เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ ของสหประชาชาติเพื่อขับเคลื่อน "เมืองพะเยาสู่การเป็นเมืองเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก" (The UNESCO Global Network of Learning Cities - GNLC) ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในอนาคตต่อไป


ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/7/2021 2:41:08 PM