สถาบันนวัตกรรมฯ ประชุมร่วมกับคณะผู้วิจัยจากศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัยในโครงการ MAD : OECD-GLP

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 15.00 น. สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม ได้ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะผู้วิจัยจากศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัยในโครงการ “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพภายใต้ระบบการยอมรับร่วมของข้อมูล (MAD : OECD-GLP)” โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งได้รับเงินทุนอุดหนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลหน่วยทดสอบ วิจัย ระดับก่อนคลินิก ของศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง และศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เเละตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการตามหลักการ OECD-GLP ต่อไปในอนาคต


ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสาธิต จีนะสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/6/2021 2:00:43 PM