คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมด่วนพิเศษ เพื่อ กำหนดมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ระลอกใหม่

เมื่อ วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา นี้ ระหว่าง เวลา ๑๔:๓๐-๑๗:๐๐ น. ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีฯ ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข รองคณบดีฯ ได้เชิญประชุมผู้บริหารคณะฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นวาระด่วนพิเศษ เพื่อ กำหนดมาตรการป้องกัน COVID-19  ระลอกใหม่ ได้แก่ การพิจารณาและกำหนดมาตรการ ในการเชิญชวนอย่างแข็งขัน ให้บุคลากรและนิสิต ทุกท่านและทุกคน ปฏิบัติตามแนวทางหรือมาตรการการป้องกันโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ของ มหาวิทยาลัยพะเยา ของจังหวัดพะเยา และของรัฐบาล อย่างเคร่งครัด ประกอบไปด้วย การรายงานตัวและกรอกข้อมูลการเดินทาง ก่อนเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยา ของมหาวิทยาลัยฯ และของจังหวัดพะเยา การบริหารจัดการการฝึกงานในโรงพยาบาลต่าง ๆ ของนิสิตทั้งกายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง ๒๘ จังหวัด) พื้นที่ควบคุม (สีส้ม ๑๑ จังหวัด) และพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง ๓๘ จังหวัด ซึ่งรวม จังหวัดพะเยา อยู่ในพื้นที่นี้ด้วย) การบริหารจัดการการเรียนการสอนและการสอบในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ นี้ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรายวัน การพิจารรณาแนวโน้มการระบาดและผลกระทบรายวัน รวมทั้งการบริหารจัดการสถานการณ์รายวัน เท่าที่ทางคณะฯ จะสามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ก็ เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ของนิสิตและบุคลากร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำปัญญาแห่งวิชาชีพ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนสู่สากล”

 

ภาพ :   Gomate La-orpansakul   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/4/2021 6:46:20 PM