ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

       เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) โดยเน้นย้ำให้บุคลากรและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากร และมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ อย่างเคร่งครัด  

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/4/2021 5:15:49 PM