อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเข้ารับประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเข้ารับประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ  ชอบผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ และ นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นกรรมการ ในการประเมินอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร  วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย

 การจัดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยพะเยากำหนด ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบของที่ระลึก พร้อมถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการ ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง / สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/25/2020 3:33:26 PM