มหาวิทยาลัยพะเยา และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ลงนามบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา”

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ“ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา” (MOU) กับ คุณอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นับเป็นความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดการหลักสูตรด้านมาตรวิทยาและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้แก่นิสิต บุคลากร รวมถึงบุคลากรภายนอกที่มีความสนใจ ร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านมาตรวิทยาและถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม รวมทั้งร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมในการลงนาม ณ ห้องห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/24/2020 11:35:29 AM