คณะเกษตรศาสตร์ฯ รับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation : phase 1

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation : phase 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ฯ นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา พร้อมบุคลากรเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ จากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ในนามเลขานุการโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPRel) ตามพันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เป็นที่ยอมรับร่วมกันว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อยกระดับความปลอดภัยอย่างเป็นระบบและหวังผลการพัฒนา วัฒนธรรม ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในอนาคต เบื้องต้นหากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมิน จะได้รับตราสัญลักษณ์ที่แสดงผลว่าผ่านการประเมิน แสดงถึงห้องปฏิบัติที่เป็นต้นแบบของการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติฯ ด้านความปลอดภัยอย่างมีคุณภาพอิงหลักสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ


ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/23/2020 8:21:11 AM