อธิการบดี มพ. พร้อมคณะผู้บริหาร พบบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมพบบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง EN2406 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะ พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย

การพบปะบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงานตามพันธกิจของมหาลัยพะเยา และได้ทราบถึงทิศทางการพัฒนา การดำเนินงานของคณะ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารคณะและบุคลากรคณะ เพื่อนำไปพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรคณะได้เป็นอย่างดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอขอบคุณ ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์ในครั้งนี้


ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/17/2020 5:38:36 PM