คณะ ICT จัดอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในสำนักงานคณะ "ICT Secretary Official Short course Training Serie

             เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องศึกษาค้นคว้า 1 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายให้ นายวรินทร ซอกหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานในสำนักงานคณะ ในหัวข้อ "ICT Secretary Official Short course Training Series" ให้แก่บุคลากรสายบริการภายในคณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความรู้จากวิทยากร ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นในองค์กรแนวทางแก้ไข และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบกิจกรรมจะจัดอบรมทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยใช้เวลาอบรมคอร์สละประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 10 คอร์ส โดยจะมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมอีกด้วย

ภาพ :   สำนักงานเลขานุการคณะ ICT   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวรินทร ซอกหอม   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/17/2020 9:25:33 AM