กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเป็นเลิศ ณ โรงแรมมัณดาวีต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง สร้างค่านิยม สร้างความสมัครสมานสามัคคี และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ UP : Unity & Professional ในการทำงานของบุคลากรกองแผนงาน ให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล กองแผนงานได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณอินทรายุทธ จันทร์อินทร์ อดีตผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ เขตพื้นที่4 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการจัดทำงบประมาณ ได้บรรยายเรื่อง ขั้นตอนและวิธีการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณ การขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ การติดตามประเมินผลงบประมาณ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ กล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดโครงการฯ จากนั้น ผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี เป็นผู้ดำเนินรายการเข้าสู่ช่วงการบรรยาย

พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายพลรบ สวัสดี ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ ในเรื่อง IT Trend สำหรับคนทำงาน แนะนำ Smart Phone และการประยุกต์ใช้ Mobile Applications เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีบุคลากรกองแผนงานเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน


ภาพ :   นายติณณภัทร์ ดีปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ ร.ต.อุกฤษณ์ กัณธะคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   ukrit.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/15/2020 3:33:46 PM