ม.พะเยา ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกรรมการในการติดตามและประเมินผล ดังกล่าว เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2559 และรับฟังข้อมูลจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา   

โดยผู้บริหารที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 8 ท่าน ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

5. รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

 

 

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/14/2020 3:47:51 PM