ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก

วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการสถานที่ ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม คณะกรรมาธิการ ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก” โดยมีภาครัฐ เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านเศรษฐกิจ ร่วมประชุมทั้งสิ้นกว่า 70 ท่าน ณ ห้องประชุม R504 วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 4 ธันวาคม 2563 
ในการนี้ นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานประชุม คณะกรรมาธิการ ความมั่นคงแห่งรัฐฯ ซึ่งมีวาระ เพื่อดำเนินการผลักดันการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ด้านนิติบัญญัติ โดย ผู้แทน สส. กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
นอกจากนี้ คณะนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำเสนอข้อมูล โครงการวิจัย “การประเมินนโยบาย และพัฒนากลไก ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ และ การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง เขตพัฒนาพิเศษ ล้านนาตะวันออก” แก่ที่ประชุมทั้งนี้ วิทยาเขตเชียงราย ในฐานะเจ้าของบ้านที่ดี ด้วยการปฏิบัติตาม มาตราการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) อย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่จัดรูปแบบห้องประชุมโดย เว้นระยะห่างระหว่างกัน จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดสำคัญต่าง ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรอง

อีกทั้ง ยังนำระบบสารสนเทศ มพ.ชนะ ระบบที่ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา (CITCOMS) ได้พัฒนาขึ้น มาใช้เพื่อติดตามการเข้า-ออกภายในอาคารของ วิทยาเขตเชียงราย อีกด้วยภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/5/2020 9:42:15 AM