มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย

          วันนี้ (วันที่ 4 ธันวาคม 2563) เวลา 09.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร ร่วมต้อนรับ ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ดร.มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ และคณะ ในการประชุม “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย


รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร

สำหรับการประชุม  “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก” จัดโดย คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

โดยประชุมร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน เพื่อรับทราบข้อมูล รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ต่อการขับเคลื่อนพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยามีความพร้อม ในการสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ สำหรับการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกครั้งนี้ ถือเป็นวาระสำคัญที่จะสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่ล้านนาตะวันออก

ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร งานหัตถกรรมสร้างสรรค์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อ มีคุณภาพ และสามารถเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งประเทศจีน เมียนมาร์ และสปป.ลาว ได้ ซึ่งการยกระดับศักยภาพของจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก

"ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและจะเกิดประโยชน์ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาครั้งนี้”

ภาพ :   มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/4/2020 4:13:03 PM