คณะศิลปศาสตร์มอบรางวัลแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ที่ยื่นขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ ได้รับผลประเมินการสอนดีเด่น และได้รับทุนวิจัย

     เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้อง CE14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยหนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการ คือ การมอบรางวัลเพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัลในแขนงต่าง ๆ ดังนี้

1. อาจารย์ที่ประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

    ผศ.ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย

2. อาจารย์ที่ได้รับผลการประเมินการสอนดีเด่น

    หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน         อ.วราภรณ์ ใจประนพ

    หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น      อ.โขมพัฒน์ ประวัง

    หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย       ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช

    หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส   .Luc Nguyen

    หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   อ.สุวิทย์ ติคำ

 3. โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยภายนอก

โครงการที่ 1 ได้รับการสนับสนุนทุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับอาสาสมัครผู้สูงอายุที่ปฏิบัติหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (งบประมาณ 130,000 บาท)

      ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม (หัวหน้าโครงการวิจัย)

      ดร.สิงห์คำ รักป่า

 โครงการที่ 2 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้โครงการริเริ่มสำคัญ (Flagship Project) ปีงบประมาณ 2563 โครงการ “การพัฒนาเมืองแห่ง การเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” PhayaoLearning City (งบประมาณ 5,000,000 บาท) 

      รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)

โครงการที่ 3 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้โครงการริเริ่มสำคัญ (Flagship Project) ปีงบประมาณ 2563 ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา(งบประมาณ 720,000 บาท)

       ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)

โครงการที่ 4 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานความเหลื่อมล้ำ เรื่อง “การขยายผลการใช้นวัตกรรมการบูรณาการภาษาศาสตร์กับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนชาติพันธุ์ในจังหวัดพะเยา” (งบประมาณ 607,000 บาท)

       ดร.ดารินทร อินทับทิม (หัวหน้าโครงการวิจัย)

       ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล

       ดร.นริศา ไพเจริญ

       ผศ.เกริก เจษฎานุวัฒน์

โครงการที่ 5 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กลุ่มศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) โครงการ “การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน: การสื่อสารอย่างเข้าถึงใจในรูปแบบแอนิเมชันสำหรับนักเวชกิจฉุกเฉินในบริบทภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลาง” (งบประมาณ 200,000 บาท)

       อ.นฤภร แสงศรีจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)

       อ.วัลลพ อยู่ดี

       อ.เกรียงศักดิ์ ฐานะกอง

โครงการที่ 6 ได้รับการสนับสนุนทุนโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UoE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Division 1) “โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ”(งบประมาณ 400,000 บาท)

       ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล (หัวหน้าโครงการวิจัย)

       ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม

       ดร.รัตนา ยาวิเลิง

       ดร.รัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ

โครงการที่ 7 ได้รับการสนับสนุนทุน โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UoE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Division 1) “โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภาษาศาสตร์ (งบประมาณ 250,000 บาท)

       ดร.ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)

       รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์

       ผศ.ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต

       ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล

       ดร.จินตนา เกี่ยวพันธุ์

       ดร.กมลาวดี บุรณวัณณะ

       อ.จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์

       อ.พิทยา ดวงตาคำ

โครงการที่ 8 ได้รับการสนับสนุนทุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อเรื่อง “ คำเรียกชื่อพืชแบบภาษาถิ่นล้านนาไทยรอบกว๊านพะเยา: การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์พฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์” (งบประมาณ 100,000 บาท)

       อ.สมหมาย รอดแป้น (หัวหน้าโครงการวิจัย)

       ดร.กมลาวดี บุรณวัณณะ

       ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล

       อ.ธัญพร มูลกาวิล

       อ.ธรณ์ธนนันท์ ไชยวงศ์ษา


ข้อมูล: นางสาวเยาวเรศ กาทองทุ่ง บุคลากร / นางสาวสุภาพร คำรส รักษาการหัวหน้างานวิชาการ

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ  
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/

 

 

ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวเยาวเรศ กาทองทุ่ง / นางสาวสุภาพร คำรส / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/3/2020 4:16:54 PM