คณะวิทยาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดี นำทีมคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

คณะวิทยาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดี นำทีมคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ เพื่อปรึกษาความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน รวมถึงด้าน Coding และด้าน STEM และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โดยนางสาวพีรนุช กัณหดิลก ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ นำชมและปรึกษาหารือด้านการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์ของนิสิตและบุคลากร รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

ภาพ :   วิศิษฐ์ มั่งทัศน์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/3/2020 11:25:22 AM