คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้อง CE14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกฏเกณฑ์ข้อบังคับ แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมสานสัมพันธ์และมอบรางวัลด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์ โดยมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ การแนะนำบุคลากรใหม่ กิจกรรมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในแขนงต่าง ๆ เช่น การประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การมอบรางวัลประเมินการสอนดีเด่น และ การมอบรางวัลผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายนอก เป็นต้น จากนั้นได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี กล่าวแจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 แจ้งตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPIs) ของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 กล่าวสรุปแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ (KPIs) และแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานสายวิชาการ พ.ศ. 2559 ต่อมา คณะผู้บริหารกล่าวรายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานในโครงการที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดย ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ โครงการ Phayao Learning City” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และปิดท้ายด้วยการอบรม “UP-PSF อาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยาโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร     

                 

ข้อมูล: นางสาวเยาวเรศ กาทองทุ่ง บุคลากร / นางสาวสุภาพร คำรส รักษาการหัวหน้างานวิชาการ

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ  
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวเยาวเรศ กาทองทุ่ง / นางสาวสุภาพร คำรส / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/3/2020 11:08:57 AM