กองคลังดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการคลัง (KM) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1 /2564 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กรเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งในโครงการ ฯ ครั้งนี้มี ผศ.อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมหัวหน้างาน ได้ดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของแต่ละหน่วยงาน
ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปรับแก้ไขเนื้อหา ระเบียบ ประกาศ พร้อมทั้งประเด็นปัญหา อุปสรรค ที่พบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง และซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ภาพ :   พิชัย ไชยกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    พิชัย ไชยกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   pichai.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/30/2020 5:10:22 PM