คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอบรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UP-PSF ระดับที่ 1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน UP-PSF

       เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอบรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UP-PSF ระดับที่ 1 กิจกรรมที่  1  “การพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน UP-PSF” ณ ห้อง CE14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน UP-PSF ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพ รวมถึงทักษะการวัดและประเมินผล โครงการอบรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐาน UP-PSF” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยตลอดโครงการ      

                 

ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

ข้อมูล / ข่าว : นางสาวไพลิน วงศ์ไชย นักวิชาการศึกษา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวไพลิน วงศ์ไชย / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/30/2020 11:46:00 AM