คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการแนะแนวศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

          คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการแนะแนวศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และสร้างความรู้ความเข้าใจในการรับเข้าศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ต่อไป


ภาพ :   งานพัฒนานิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/27/2020 5:34:14 PM